اهدائی‌های «یکتا بهروزی»

اهدائی‌های «یکتا بهروزی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.