اهدائی‌های «گیتی امیرابراهیمی»

اهدائی‌های «گیتی امیرابراهیمی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.