اهدائی‌های «گلشاه نیک نام»

اهدائی‌های «گلشاه نیک نام» به موزه فرهنگ کودکی ۵ شیء است.