اهدائی‌های «پروین واحدیان کردیجان»

اهدائی‌های «پروین واحدیان کردیجان» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.