اهدائی‌های «ویدا محمدی ترکان»

اهدائی‌های «ویدا محمدی ترکان» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.