اهدائی‌های «نوذر اسمعیلی»

اهدائی‌های «نوذر اسمعیلی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.