اهدائی‌های «مهین عبدی»

اهدائی‌های «مهین عبدی» به موزه فرهنگ کودکی ۲ شیء است.