اهدائی‌های «مهسا خسروی»

اهدائی‌های «مهسا خسروی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.