اهدائی‌های «مهرزاد نقیبی»

اهدائی‌های «مهرزاد نقیبی» به موزه فرهنگ کودکی ۶ شیء است.