اهدائی‌های «منوچهر انور»

اهدائی‌های «منوچهر انور» به موزه فرهنگ کودکی ۵ شیء است.