اهدائی‌های «منصور یاقوتی»

اهدائی‌های «منصور یاقوتی» به موزه فرهنگ کودکی ۷ شیء است.

متولد ۱۳۲۷- روستای کیوه نان کرمانشاه. نویسنده داستان های نوجوانان از دهه ۵۰.