اهدائی‌های «مرجان مغربی»

اهدائی‌های «مرجان مغربی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.