اهدائی‌های «محمد برادران خسروشاهی»

اهدائی‌های «محمد برادران خسروشاهی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.