اهدائی‌های «ماه آفرید قایینی»

اهدائی‌های «ماه آفرید قایینی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.