اهدائی‌های «ماندانا رضوی زاده»

اهدائی‌های «ماندانا رضوی زاده» به موزه فرهنگ کودکی ۴ شیء است.