اهدائی‌های «قدسیه ابراهیمی»

اهدائی‌های «قدسیه ابراهیمی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.