اهدائی‌های «فاطمه مرتضایی فرد»

اهدائی‌های «فاطمه مرتضایی فرد» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.