اهدائی‌های «شهناز جمشیدی»

اهدائی‌های «شهناز جمشیدی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.