اهدائی‌های «شاهیک بازیل»

اهدائی‌های «شاهیک بازیل» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.