اهدائی‌های «سیروس زین الدینی»

اهدائی‌های «سیروس زین الدینی» به موزه فرهنگ کودکی ۳ شیء است.