اهدائی‌های «سلیقه سامی نیا»

اهدائی‌های «سلیقه سامی نیا» به موزه فرهنگ کودکی ۳ شیء است.