اهدائی‌های «سارا نظری»

اهدائی‌های «سارا نظری» به موزه فرهنگ کودکی ۳ شیء است.