اهدائی‌های «دین الله کریمی الموتی»

اهدائی‌های «دین الله کریمی الموتی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.

متولد ۱۳۵۲- روستای گازرخان الموت(استان قزوین)