اهدائی‌های «خرمن کسرایی»

اهدائی‌های «خرمن کسرایی» به موزه فرهنگ کودکی ۸ شیء است.