اهدائی‌های «خانواده خرمی»

اهدائی‌های «خانواده خرمی» به موزه فرهنگ کودکی ۸ شیء است.