اهدائی‌های «خانم قایینی»

اهدائی‌های «خانم قایینی» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.