اهدائی‌های «خانم شمسی اکبرنیای طهرانی»

اهدائی‌های «خانم شمسی اکبرنیای طهرانی» به موزه فرهنگ کودکی ۲ شیء است.