اهدائی‌های «حسین یوسف پور»

اهدائی‌های «حسین یوسف پور» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.