اهدائی‌های «جسی بالال»

اهدائی‌های «جسی بالال» به موزه فرهنگ کودکی ۲ شیء است.