اهدائی‌های «افسانه اشرفی»

اهدائی‌های «افسانه اشرفی» به موزه فرهنگ کودکی ۳ شیء است.