اهدائی‌های «ارسینه ماردیروسیان»

اهدائی‌های «ارسینه ماردیروسیان» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.