اهدائی‌های «آمنه شفیعی سروستانی»

اهدائی‌های «آمنه شفیعی سروستانی» به موزه فرهنگ کودکی ۲ شیء است.