اهدائی‌های «آرسینه ماردیروسیان»

اهدائی‌های «آرسینه ماردیروسیان» به موزه فرهنگ کودکی ۳۸۷ شیء است.