اسباب بازی خانه عروسکی

اسباب بازی خانه عروسکی

در این دسته وسایل خانه عروسک ها که کودکان ایرانی در بازی هایی همچون خاله بازی از آن ها استفاده می کردند، ‌قرار دارد.

در دسته «اسباب بازی خانه عروسکی» ۱۴۴ سند موجود است.