اشیاء کشف شده در «یزد»

از اشیاء موجود، ۳ شیء در «یزد» کشف شده‌است.