اشیاء کشف شده در «گورستان سواد کوه»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «گورستان سواد کوه» کشف شده‌است.