اشیاء کشف شده در «چغامیش ، دشت شوشان»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «چغامیش ، دشت شوشان» کشف شده‌است.