اشیاء کشف شده در «مرو»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «مرو» کشف شده‌است.