اشیاء کشف شده در «عیلام»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «عیلام» کشف شده‌است.