اشیاء کشف شده در «شمال غرب ایران»

از اشیاء موجود، ۲ شیء در «شمال غرب ایران» کشف شده‌است.