اشیاء کشف شده در «تل باکون»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «تل باکون» کشف شده‌است.