اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «Tomy»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «Tomy» ساخته شده‌است.

 این کارخانه در سال ۱۹۲۴ با نام Tomiyama راه اندازی شد. در سال ۱۹۶۳ به نام Tomy تغییر نام داد و در سال ۲۰۰۶ کارخانه Takara نیز با آن پیوست.

منبع: http://en.wikipedia.org/wiki/Takara_Tomy