اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «T.N»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «T.N» ساخته شده‌است.