اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «STADY 25-SUZUKI MELODION»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «STADY 25-SUZUKI MELODION» ساخته شده‌است.