اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «Solomon»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «Solomon» ساخته شده‌است.