اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «(sewmate‏) c.k)»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «(sewmate‏) c.k)» ساخته شده‌است.