اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «quartz»

از اشیاء موجود، ۱ شیء به‌وسیله‌ی «quartz» ساخته شده‌است.