اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «Pelikan»

از اشیاء موجود، ۳ شیء به‌وسیله‌ی «Pelikan» ساخته شده‌است.