اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «Pedigree Dolls & Toys»

از اشیاء موجود، ۶ شیء به‌وسیله‌ی «Pedigree Dolls & Toys» ساخته شده‌است.