اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «knickerbocker»

از اشیاء موجود، ۴ شیء به‌وسیله‌ی «knickerbocker» ساخته شده‌است.